Ouderraad

Vele activiteiten in en om de school, die wat minder met het on­derwijs op zich­ te maken heb­ben, worden mede georganiseerd en begeleid door de ouder­raad. U moet hierbij denken aan de school­rei­zen, feesten (Sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, paas­ontbijt), fancy-fair, verzeke­ring, zoe­ken van adverteerders voor de schoolkrant e.d.

De ouderraadheeft tot taak:
  • de bloei van de school te bevorderen;
  • te bevorderen, dat ouders zich voor de school gaan interesse­ren;
  • te bevorderen, dat ouders ondersteunende werk­zaamheden voor de school gaan verrichten;
  • De ouderraad heeft tevens het beheer van en de verant­woording over het school­fonds.
Het onderwijs aan leerlingen t/m 16 jaar is in Nederland gratis. Een school kan echter aan ouders geldelijke bijdragen vragen voor zaken, die niet door het rijk vergoed wor­den. In principe zijn deze bijdragen vrijwillig van aard. Iedere ouder heeft het recht betaling van deze bijdragen te weigeren. Deze weigering kan nooit tot gevolg heb­ben, dat leerlingen het recht tot het onderwijs op school ontzegd wordt. Wel kan de school de betrokken leerling deelname ontzeggen aan activiteiten, welke uit deze bijdragen bekostigd worden. Alle ouderbijdragen worden geïnd en beheerd door de ouderraad. Het grootste deel van de ouderbijdragen bestaat uit de bijdrage aan het schoolfonds, zoals hieronder beschreven. Weigert men de betaling van de ouderbij­drage voor het schoolfonds, dan bestaat de mogelijkheid apart te betalen voor uit het schoolfonds bekostigde activiteiten. Dit is alleen mogelijk indien hierover aan het begin van het schooljaar afspraken zijn gemaakt tussen de betrokken ouders, de directie en de penningmeester van de ouderraad.De hoogte van de gevraagde bijdragen zijn vermeld in de bijlage bij de schoolgids.

De ouderraad bestaat uit ouders, geen leerkracht zijnde, die kinderen op De Botter hebben. Zij worden gekozen uit en door de ouders.
Image
Image
Image
Image
Image